Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.


Thiên Ngọc Trường tồn

Thiên Ngọc Trường tồn

CẢM thấy sao tươi đẹp phơi bày       ƠN người tu luyện thế mới hay         BÁO cho tuyến dưới học ngày ngày ĐÁP lại tiêu dùng thật hăng say   Đọc tiếp