Nguyễn Ngọc Khanh

Chia sẻ tri thức - Kiến tạo tương lai.

Cơ hội sở hữu "Ngôi nhà mơ ước" tại GOLDMARK CITY

Cơ hội sở hữu "Ngôi nhà mơ ước" tại GOLDMARK CITY

Admin 0 7

50 căn hộ GOLDMARK CITY sẽ được công ty tặng thưởng cho các chuyên viên kinh doanh đạt đủ thành tích theo các tiêu chí mà công ty đưa ra trong chương trình "Ngôi nhà mơ ước"

I. GIAI ĐOẠN 1:

Căn cứ vào cấp bậc khi kết thúc tháng 03/2016 làm tiêu chuẩn. Thù lao hoàn thành 600.000.0000VNĐ (sáu trăm triệu đồng)

1. Dành cho cấp Phó phòng kinh doanh trở xuống (bao gồm cấp Phó phòng kinh doanh): Tổng thù lao phát sinh từ mạng lưới phải hoàn thành 6.000.000VNĐ (sáu trăm triệu đồng).

2. Dành cho cấp Trưởng phòng kinh doanh trở lên (bao gồm cấp trưởng phòng kinh doanh): thù lao của các thành tích mới phát sinh từ mạng lưới tuyến dưới cũ đạt 80% và thù lao thành tích mới phát sinh từ những tuyến mới mở trong tháng đạt 20% tổng thù lao 600.000.000VNĐ (sáu trăm triệu đồng).

II. GIAI ĐOẠN 2:

CVKD phải đạt được cấp bậc tương ứng trước khi tham gia (không xét tháng lên cấp)

1. Dành cho Phó phòng KD, Trưởng phòng KD:

Điều kiện hoàn thành:

a. Trong tháng có 4 tuyến, mỗi tuyến đạt từ 140.000.000PV (tương đương 20 thành tích) trở lên.

b. Không tính 4 tuyến ở "điều kiện a", tổng thành tích của các tuyến còn lại phải đạt từ 70.000.000PV (tương đương 10 thàn tích) trở lên.

c. Trong tháng mở 2 tuyến trực tiếp và tiingr thành tích phát sinh từ 2 tuyến này đạt từ 20.000.000PV.

d. Thù lao tối thiểu mỗi tháng phải đạt trên 10.000.000VNĐ.

2. Dành cho TP Crystal, TP Ruby:

Điều kiện hoàn thành:

a. Trong tháng có 4 tuyến, mỗi tuyến đạt từ 420.000.000PV (tương đương 60 thành tích) trở lên.

b. Không tính 4 tuyến ở "điều kiện a", tổng thành tích của các tuyến còn lại phải đạt từ 280.000.000PV (tương đương 40 thành tích) trở lên.

c. Trong tháng mử 2 tuyến trực tiếp và tổng thành tích phát sinh từ 2 tuyến này đạt từ 30.000.000PV.

d. Thù lao tối thiểu mỗi tháng phải đạt trên 20.000.000VNĐ.

3. Dành cho TP Diamond trở lên:

Điều kiện hoàn thành:

a. Trong tháng có 4 tuyến, mỗi tuyến đạt từ 1.050.000.000PV (tương đương 150 thành tích) trở lên.

b. Không tính 4 tuyến ở "điều kiện a", tổng thành tích của các tuyến còn lại phải đạt từ 560.000.000PV (tương đương 80 thành tích) trở lên.

c. Trong tháng mở 2 tuyến trực tiếp và tổng thành tích phát sinh từ 2 tuyến này đạt từ 50.000.000PV.

d. Thù lao tối thiểu mỗi tháng phải đạt trên 40.000.000VNĐ.

ĐIỀU KIỆN CHUNG:

- Hàng tháng CVKD phải thực hiện đầy đủ "quy chế chung" trong Cách thức trả thưởng và quy định đối với CVKD.

- Thù lao những tháng đạt được điều kiện trên sẽ được tích luỹ dần đến khi đạt đủ mức 4.000.000.000VNĐ (bốn tỷ đồng).

- Bất kỳ CVKD nào sau khi hoàn thành được điều kiện Giai đoạn 1 đều có thể tiến hành chạy đua Giai đoạn 2.

- Trong quá trình tích luỹ nếu lên cấp mới thì sẽ áp dụng điều kiện đối với cấp bậc mới trong tháng sau.

- Thù lao tối thiểu mỗi tháng phải hoàn thành liên tục cho đến khi tích luỹ đủ 4.000.000.000VNĐ. Bất kỳ tháng nào không hoàn thành đều phải bắt đầu tích luỹ lại từ đầu giai đoạn 2.

- Nếu hoàn thành điều kiện sớm hơn 1 năm thì phải duy trì được thù lao tối thiểu mỗi tháng tương ứng cấp bậc đó tròn 1 năm mới được xem là đạt.

- Từ cấp bậc Đổng sự trở lên thù lao phần trăm toàn quốc không được tính trong mức tích luỹ cộng dồn.

- Thời gian kết thúc chương trình "Ngôi nhà mơ ước" là ngày 30/12/2020 hoặc là 50 căn hộ đã có chủ tuỳ điều kiện nào tới trước.

Bình luận